نگاهي بر روانشناسي عمومي


در صورتی که مایل به خرید این محصول هستید ابتدا باید آن را به سبد خرید اضافه کنید
# این محصول به صورت فایل می باشد و پس از پرداخت موفق توسط شما لینک دانلود به ایمیل شما ارسال میگردد .
# در صورتی که دارای ایمیل شخصی نمیباشید لینک دانلود در قسمت دانلود فروشگاه قرار میگیرد .
# این محصول پس از پرداخت موفق طی حداقل 10 دقیقه و حداکثر 5 ساعت آینده طبق فهرست ذیل ارسال میگردد .
قیمت: ۱۱,۰۰۰ تومان

رشته:
نوع فایل:
تعداد صفحات: 107 صفحه
نوع فونت: B Nazanin
سایز فونت: 16
قیمت نهایی:

.: فهرست مطالب :.

تعريف روانشناسي... 6

تاريخچه علم روانشناسي... 7

ظهور روانشناسي تجربي... 15

مكاتب روانشناسي... 20

موضوع علم روانشناسي... 26

تعريف علم.. 27

روش علمي... 28

مفهوم نظريه علمي... 29

كيفيت رفتار. 32

 پاسخ... 36

متغيرهاي مستقل و وابسته. 37

رشته هاي روانشناسي... 38

روان شناسي به عنوان يك حرفه (شغل)39

ارتباط روانشناسي با ساير رشته ها40

اساس زيستي رفتار. 41

توارث... 41

تركيب ياخته ها41

كيفيت توارث و محيط... 46

نقش توارث... 46

آزمايش با حيوانات در زمينه توارث... 47

آزمايش با انسان در مورد توارث... 49

نقش محيط... 50

كيفيت رفتار غريزي... 51

محدوديت هاي رشد رفتار از نظر تكامل... 54

شرايط عمومي رشد و نمود. 57

رشد و تكامل قبل از تولد.. 59

مرحله تخمي... 60

مرحله روياني... 60

مرحله جنيني... 60

حركت.... 61

تكامل و رشد پس از تولد.. 61

رشد جسماني... 61

رشد عمومي... 62

نوع عصبي... 63

نوع لنفي... 63

نوع تناسلي... 63

حساسيت و بازتاب ها64

حركت.... 65

كيفيت رشد و پختگي... 68

پختگي و آمادگي... 69

پختگي و تجربه. 72

موارد خاص رشد و تكامل... 73

رشد ادراك.... 74

رشد كلام. 75

رشد مفاهيم ذهني... 75

رشد هوش و قواي عقلاني... 76

رشد رفتار اجتماعي... 77

خلاصه فصل... 78

اساس عصبي رفتار. 80

ياخته عصبي (نورورن )80

تحريكات عصبي... 82

خواص تحريك عصبي... 83

آستانه تحري... 84

قانون همه يا هيچ... 84

مرحله تحريك ناپذيري... 85

نظر كلي به سلسله اعصاب... 86

بازتاب ها86

ساختمان مغز. 89

ساختمان مخ... 89

روشهاي مطالعه فعالي هاي مغزي... 90

مراكز خاص فعاليت در مخ.. 93

فعاليتهاي متشكل تر مغز. 93

شرطي شدن و تمركز فعاليتهاي مغز. 94

يادگيري انتخابي... 96

يادگيري ماز. 98

فعاليت هاي رواني و ناحيه پيشاني... 98

شبكه عصبي و نقش آن در هيجانات... 100

موج نگاري مغز و يادگيري... 101

فرضيه حركتي آگاهي... 101

حواس و پديده هاي مخصوص آنها103

همبستگي هاي فيزيكي ، رواني... 104

پس تصوير منفي... 105

رنگ كوري... 105

منابع و ماخذ.. 107

* * * * * * * * * * *در صورتی که مایل به خرید این محصول هستید ابتدا باید آن را به سبد خرید اضافه کنید* * * * * * * * * *